Hipologia Kategoria Pleplanie, integrowanie się i inne pogwarki statut Stowarzyszenia Pro Hipico Bono

statut Stowarzyszenia Pro Hipico Bono

statut Stowarzyszenia Pro Hipico Bono

Strony (3): 1 2 3 Dalej
Cezary Szamreta

Senior Member

272
08-05-2010, 10:07 PM #1
nadeszła wiekopomna chwila - przedstawiam wszystkim zainteresowanym wersję roboczą statutu Stowarzyszenia PHB - będę wdzięczny za uwagi, w tym miejscu dziękuję Cejloniarze za bazę tekstu, Spahisowi i Berk za wkład.
Mamy czas do 2 września na dopracowanie brzmienia statutu - z góry dziękuję za pomoc


S T A T U T
Stowarzyszenie
PRO HIPICO BONO

S T A T U T


Stowarzyszenie Hipologiczne PRO HIPICO BONO


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Hipologiczne o nazwie „Pro Hipico Bono”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie sztuki jeździeckiej w Polsce. Pragniemy, pamiętając o milionach koni, które swe życie oddały w służbie człowiekowi, i pomni sławy i niezwykłości znanych z imienia koni takich jak; Tarant - Hetmana Stefana Czarnieckiego, Pałasz – Króla Jana III Sobieskiego, Kasztanka – Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawianka – Michała Gutowskiego, czy Artemor – Jana Kowalczyka, szerzyć i propagować rzetelną, szeroko pojętą wiedzę hipologiczną i udostępniać ją wszystkim, którzy takiej wiedzy potrzebują. Głęboko wierzymy, że tą drogą przyczynimy się do tego, by całkowicie zależne od ludzi konie, traktowane były z należnym im zrozumieniem i przyjaźnią i aby nigdy z powodu ludzkiej niewiedzy, bądź innych pobudek, nie były narażane na cierpienia, a życie wśród ludzi było dla nich coraz bardziej szczęśliwe.
W celu realizacji tych zamierzeń powołujemy Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono, w którego szeregi zapraszamy wszystkich, którym dobro koni nie jest obojętne.
2. Stowarzyszenie ma siedzibę w Zielonej Górze, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie do realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonym.
ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 2

1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja sztuki jeździeckiej, a w szczególności:
a. podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu hipologii wśród osób zajmujących się jeździectwem i hodowlą zawodowo, sportowo lub hobbystycznie i rekreacyjnie,
b. promowanie i propagowanie etycznych postaw wobec koni, zachowanie i kultywowanie narodowych tradycji jeździeckich,
c. promocja polskiego sportu,
d. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zawodowo zajmujących się sportem jeździeckim, turystyką konną i rekreacją,

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. działalność edukacyjną – organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, a także obozów i zgrupowań, itd. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
b. działalność wydawniczą – wydawanie periodyków, serwisów internetowych i innych publikacji,
c. działalność wystawienniczą,
d. organizację zawodów i innych imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży dorosłych,
e. nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami rządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi w kraju i za granicą,
f. organizowanie zbiorek publicznych na cele statutowe,
g. udzielanie pomocy i informacji osobom zainteresowanym sztuka jeździecką,
h. nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z ośrodkami, instytucjami, organizacjami zajmującymi się sportem jeździeckim oraz zachowaniem i kultywowaniem narodowych tradycji jeździeckich,
i. promowanie osiągnięć i działań członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.


§ 4

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. podpisana przez przystępującego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania,
c. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
d. zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub realizacje jego celów statutowych.

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem osób małoletnich poniżej 16 lat.
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, regulaminem, za zgodą Zarządu udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach i pracach statutowych władza Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 6

1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 7

1 .Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. Jeden uprawniony członek ma jeden głos.

§ 8

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,
c. bez prawa głosu małoletni poniżej 16 lat.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków,
b. w drugim terminie bez względu na liczbę Członków biorących w nim udział.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 9

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w tym z prezesa, skarbnika i od 1 do 4 członków Zarządu. Do Zarządu mogą być powoływani Członkowie mający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b. realizowanie wytycznych Walnego Zebrania, dotyczących metod i programu działania,
c. opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie nowych członków,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa i statutem,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
i. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
j. prowadzenia księgi protokołów.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub łącznie wiceprezes i skarbnik.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub łącznie wiceprezes i skarbnik.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
a. posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
b. zarząd podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów,
c. z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół,
d. protokół powinien być podpisany przez Prezesa Zarządu i osobę sporządzająca protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz liczbę zgłoszonych sprzeciwów. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.

7. Mandat Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok kalendarzowy pełnienia ich funkcji.

8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu. W tych przypadkach Walne Zebranie Członków powołuje nowego członka Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie 10 dni od zaistnienia tych zdarzeń.

9. Mandat Członka Zarządu powołanego zgodnie z ust. 8 wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.


§ 10

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 Członków powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego komisji Rewizyjnej,
2. Uchwałą Walnego Zebrania Członków członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być
w każdym czasie odwołani.

3. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności.

4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

5. Do szczególnych obowiązków Komisja Rewizyjnej należy ocena sprawozdań Zarządu
z działalności Stowarzyszenia, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.

6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały:
a. jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
b. uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
c. z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i osobę sporządzająca protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz liczbę zgłoszonych sprzeciwów. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 11

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

2. Określenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
a. wpisowe zobowiązany jest wpłacić członek założyciel Stowarzyszenia.
b. przystępujący, nie będący członkiem założycielem Stowarzyszenia, zobowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości 100,00 złotych,
c. składki członkowskie członkowie obowiązani są do zapłaty do 30 stycznia każdego roku lub w ciągu 14 dni od daty przyjęcia do Stowarzyszenia, na rachunek lub w kasie Stowarzyszenia.
d. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.

§ 12


2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

4. Likwidator obowiązany jest w szczególności do:
a. zawiadomienia sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
b. dokonania czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając
do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
c. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia
z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub
w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

<t></t>
Cezary Szamreta
08-05-2010, 10:07 PM #1

nadeszła wiekopomna chwila - przedstawiam wszystkim zainteresowanym wersję roboczą statutu Stowarzyszenia PHB - będę wdzięczny za uwagi, w tym miejscu dziękuję Cejloniarze za bazę tekstu, Spahisowi i Berk za wkład.
Mamy czas do 2 września na dopracowanie brzmienia statutu - z góry dziękuję za pomoc


S T A T U T
Stowarzyszenie
PRO HIPICO BONO

S T A T U T


Stowarzyszenie Hipologiczne PRO HIPICO BONO


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Hipologiczne o nazwie „Pro Hipico Bono”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie sztuki jeździeckiej w Polsce. Pragniemy, pamiętając o milionach koni, które swe życie oddały w służbie człowiekowi, i pomni sławy i niezwykłości znanych z imienia koni takich jak; Tarant - Hetmana Stefana Czarnieckiego, Pałasz – Króla Jana III Sobieskiego, Kasztanka – Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawianka – Michała Gutowskiego, czy Artemor – Jana Kowalczyka, szerzyć i propagować rzetelną, szeroko pojętą wiedzę hipologiczną i udostępniać ją wszystkim, którzy takiej wiedzy potrzebują. Głęboko wierzymy, że tą drogą przyczynimy się do tego, by całkowicie zależne od ludzi konie, traktowane były z należnym im zrozumieniem i przyjaźnią i aby nigdy z powodu ludzkiej niewiedzy, bądź innych pobudek, nie były narażane na cierpienia, a życie wśród ludzi było dla nich coraz bardziej szczęśliwe.
W celu realizacji tych zamierzeń powołujemy Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono, w którego szeregi zapraszamy wszystkich, którym dobro koni nie jest obojętne.
2. Stowarzyszenie ma siedzibę w Zielonej Górze, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie do realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonym.
ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 2

1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja sztuki jeździeckiej, a w szczególności:
a. podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu hipologii wśród osób zajmujących się jeździectwem i hodowlą zawodowo, sportowo lub hobbystycznie i rekreacyjnie,
b. promowanie i propagowanie etycznych postaw wobec koni, zachowanie i kultywowanie narodowych tradycji jeździeckich,
c. promocja polskiego sportu,
d. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zawodowo zajmujących się sportem jeździeckim, turystyką konną i rekreacją,

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. działalność edukacyjną – organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, a także obozów i zgrupowań, itd. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
b. działalność wydawniczą – wydawanie periodyków, serwisów internetowych i innych publikacji,
c. działalność wystawienniczą,
d. organizację zawodów i innych imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży dorosłych,
e. nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami rządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi w kraju i za granicą,
f. organizowanie zbiorek publicznych na cele statutowe,
g. udzielanie pomocy i informacji osobom zainteresowanym sztuka jeździecką,
h. nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z ośrodkami, instytucjami, organizacjami zajmującymi się sportem jeździeckim oraz zachowaniem i kultywowaniem narodowych tradycji jeździeckich,
i. promowanie osiągnięć i działań członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.


§ 4

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. podpisana przez przystępującego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania,
c. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
d. zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub realizacje jego celów statutowych.

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem osób małoletnich poniżej 16 lat.
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, regulaminem, za zgodą Zarządu udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach i pracach statutowych władza Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 6

1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 7

1 .Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. Jeden uprawniony członek ma jeden głos.

§ 8

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,
c. bez prawa głosu małoletni poniżej 16 lat.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków,
b. w drugim terminie bez względu na liczbę Członków biorących w nim udział.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 9

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w tym z prezesa, skarbnika i od 1 do 4 członków Zarządu. Do Zarządu mogą być powoływani Członkowie mający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b. realizowanie wytycznych Walnego Zebrania, dotyczących metod i programu działania,
c. opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie nowych członków,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa i statutem,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
i. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
j. prowadzenia księgi protokołów.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub łącznie wiceprezes i skarbnik.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes lub łącznie wiceprezes i skarbnik.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
a. posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
b. zarząd podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów,
c. z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół,
d. protokół powinien być podpisany przez Prezesa Zarządu i osobę sporządzająca protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz liczbę zgłoszonych sprzeciwów. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.

7. Mandat Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok kalendarzowy pełnienia ich funkcji.

8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu. W tych przypadkach Walne Zebranie Członków powołuje nowego członka Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie 10 dni od zaistnienia tych zdarzeń.

9. Mandat Członka Zarządu powołanego zgodnie z ust. 8 wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.


§ 10

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 Członków powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego komisji Rewizyjnej,
2. Uchwałą Walnego Zebrania Członków członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być
w każdym czasie odwołani.

3. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności.

4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

5. Do szczególnych obowiązków Komisja Rewizyjnej należy ocena sprawozdań Zarządu
z działalności Stowarzyszenia, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.

6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały:
a. jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
b. uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
c. z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i osobę sporządzająca protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz liczbę zgłoszonych sprzeciwów. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 11

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

2. Określenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
a. wpisowe zobowiązany jest wpłacić członek założyciel Stowarzyszenia.
b. przystępujący, nie będący członkiem założycielem Stowarzyszenia, zobowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości 100,00 złotych,
c. składki członkowskie członkowie obowiązani są do zapłaty do 30 stycznia każdego roku lub w ciągu 14 dni od daty przyjęcia do Stowarzyszenia, na rachunek lub w kasie Stowarzyszenia.
d. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.

§ 12


2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

4. Likwidator obowiązany jest w szczególności do:
a. zawiadomienia sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
b. dokonania czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając
do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
c. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia
z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub
w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


<t></t>

Maria Masaz

Senior Member

465
08-08-2010, 10:12 PM #2
ok
pozdrawiam

<r><COLOR color="#400000"><s></s><I><s></s>Maria<e></e></I><e></e></COLOR></r>
Maria Masaz
08-08-2010, 10:12 PM #2

ok
pozdrawiam


<r><COLOR color="#400000"><s></s><I><s></s>Maria<e></e></I><e></e></COLOR></r>

Cezary Szamreta

Senior Member

272
08-13-2010, 11:08 AM #3
to znaczy, że chyba dopracowany? ;-)

to, co udało się przegadać głównie telefonicznie (dzięki, Berk) to ważne uwagi, zamykamy tę fazę tworzenia

<t></t>
Cezary Szamreta
08-13-2010, 11:08 AM #3

to znaczy, że chyba dopracowany? ;-)

to, co udało się przegadać głównie telefonicznie (dzięki, Berk) to ważne uwagi, zamykamy tę fazę tworzenia


<t></t>

Berk

Member

142
08-18-2010, 02:18 PM #4
Dzięki wszystkim, którzy przyłożyli rękę do dzieła statutowego!
Teraz zamykamy, reszta i tak wyjdzie w praniu zapewne.

Bardzo proszę WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM w zebraniu założycielskim (2 września okolice Krakowa) o zgłoszenie na mój adres: berenika@okliny.info
Również tych, którzy na spotkaniu nie będą, ale chcieliby wziąć udział w pracach Stowarzyszenia. Należy podać swoje dane oraz okreslić rodzaj umiejętności, talentów i chęci, które oddaje się do dyspozycji Stowarzyszenia.

UWAGA! - zebranie założycielskie już za dwa tygodnie!

Zaciągajcie się Siostry i Bracia Prawdziwi Koniarze pod banderę SPHB!!!
Big Grin

<t>Nie pracuj nad koniem, ale nad sobą - Ray Hunt</t>
Berk
08-18-2010, 02:18 PM #4

Dzięki wszystkim, którzy przyłożyli rękę do dzieła statutowego!
Teraz zamykamy, reszta i tak wyjdzie w praniu zapewne.

Bardzo proszę WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM w zebraniu założycielskim (2 września okolice Krakowa) o zgłoszenie na mój adres: berenika@okliny.info
Również tych, którzy na spotkaniu nie będą, ale chcieliby wziąć udział w pracach Stowarzyszenia. Należy podać swoje dane oraz okreslić rodzaj umiejętności, talentów i chęci, które oddaje się do dyspozycji Stowarzyszenia.

UWAGA! - zebranie założycielskie już za dwa tygodnie!

Zaciągajcie się Siostry i Bracia Prawdziwi Koniarze pod banderę SPHB!!!
Big Grin


<t>Nie pracuj nad koniem, ale nad sobą - Ray Hunt</t>

Wojciech Mickunas

Posting Freak

1,126
09-05-2010, 04:08 PM #5
Niniejszym mam przyjemność powiadomić wszystkich , iż dnia 2.09.2010 roku w Krakowie o godz. 20.30 podpisano dokumenty powołujące do życia Stowarzyszenie Pro Hipico Bono z siedzibą tymczasową w Zielonej Gorze.
Oprócz 17 członków założycieli pierwszym członkiem ,który zgłosił swój akces i został przyjęty w szeregi PHB (opłaciwszy składki z góry na 3 lata) został dr. Gerd Heuschmann ; autor książki "Gdyby Konie Mogły Krzyczeć ", znany w świecie gorący zwolennik i propagator "dobrego" jeździectwa i "dobrego" koniarstwa.
Prezes honorowy Pro Hipico Bono - szczęśliwe konie wśród szczęśliwych ludzi !
Wojciech Mickunas .

<t>Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie, zamiast próbować zapanować nad kilkudziesięcioma dekagramami końskiego mózgu, koncentrują się wyłącznie na tym, żeby okiełznać 500kg jego mięsni!</t>
Wojciech Mickunas
09-05-2010, 04:08 PM #5

Niniejszym mam przyjemność powiadomić wszystkich , iż dnia 2.09.2010 roku w Krakowie o godz. 20.30 podpisano dokumenty powołujące do życia Stowarzyszenie Pro Hipico Bono z siedzibą tymczasową w Zielonej Gorze.
Oprócz 17 członków założycieli pierwszym członkiem ,który zgłosił swój akces i został przyjęty w szeregi PHB (opłaciwszy składki z góry na 3 lata) został dr. Gerd Heuschmann ; autor książki "Gdyby Konie Mogły Krzyczeć ", znany w świecie gorący zwolennik i propagator "dobrego" jeździectwa i "dobrego" koniarstwa.
Prezes honorowy Pro Hipico Bono - szczęśliwe konie wśród szczęśliwych ludzi !
Wojciech Mickunas .


<t>Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie, zamiast próbować zapanować nad kilkudziesięcioma dekagramami końskiego mózgu, koncentrują się wyłącznie na tym, żeby okiełznać 500kg jego mięsni!</t>

Dagmara Matuszak

Senior Member

719
09-05-2010, 06:37 PM #6
super, ogromnie żałuję, że nie mogłam wziąć udziału w spotkaniu.

<r><SIZE size="85"><s></s><I><s></s><COLOR color="#808080"><s></s>They're dangerous at both ends and crafty in the middle.<br/>
<e>
</e></COLOR><e>
</e></I><e>
</e></SIZE></r>
Dagmara Matuszak
09-05-2010, 06:37 PM #6

super, ogromnie żałuję, że nie mogłam wziąć udziału w spotkaniu.


<r><SIZE size="85"><s></s><I><s></s><COLOR color="#808080"><s></s>They're dangerous at both ends and crafty in the middle.<br/>
<e>
</e></COLOR><e>
</e></I><e>
</e></SIZE></r>

09-05-2010, 07:03 PM #7
RewelacjaBig Grin

Gratulacje

<t>Nie jestem Idealna, ale idealnie sobie z Tym radzęSmile</t>
Dorota Hałaburda
09-05-2010, 07:03 PM #7

RewelacjaBig Grin

Gratulacje


<t>Nie jestem Idealna, ale idealnie sobie z Tym radzęSmile</t>

Magdalena

Member

56
09-05-2010, 09:13 PM #8
"Pro Hipico Bono - szczęśliwe konie wśród szczęśliwych ludzi" :lol: :lol: :lol: cudne stowarzyszeniowe założenie!!! Jedno bez drugiego nie zagra... więc, oby wszyscy mieli szczęśliwe konie Big Grin

<r><I><s></s>"Wsiadaj na konia w taki sposób, w jaki chciałbyś , by ktoś zakładał Ci na głowę kapelusz" <e></e></I> Ray Hunt</r>
Magdalena
09-05-2010, 09:13 PM #8

"Pro Hipico Bono - szczęśliwe konie wśród szczęśliwych ludzi" :lol: :lol: :lol: cudne stowarzyszeniowe założenie!!! Jedno bez drugiego nie zagra... więc, oby wszyscy mieli szczęśliwe konie Big Grin


<r><I><s></s>"Wsiadaj na konia w taki sposób, w jaki chciałbyś , by ktoś zakładał Ci na głowę kapelusz" <e></e></I> Ray Hunt</r>

Cejloniara

Posting Freak

1,108
09-07-2010, 07:12 PM #9
O nie! Tego z Panem Heuschmannem nie wiedziałam! ale fajnie Smile tylko nie mam jego podpisu pamiątkowego na "teczce założycielskiej" Smile

<t>Mówimy o sobie „miłośnicy koni”. Warto postarać się o to, by choć trochę Twój koń był Twoim miłośnikiem. To jest fair.</t>
Cejloniara
09-07-2010, 07:12 PM #9

O nie! Tego z Panem Heuschmannem nie wiedziałam! ale fajnie Smile tylko nie mam jego podpisu pamiątkowego na "teczce założycielskiej" Smile


<t>Mówimy o sobie „miłośnicy koni”. Warto postarać się o to, by choć trochę Twój koń był Twoim miłośnikiem. To jest fair.</t>

09-07-2010, 07:33 PM #10
Super!!!!

<t></t>
Iwona Gasparewicz
09-07-2010, 07:33 PM #10

Super!!!!


<t></t>

Cejloniara

Posting Freak

1,108
09-08-2010, 07:03 AM #11
Daguś, ja też bardzo żałuję, że Cię nie było Sad bardzo chciałam znowu Cię zobaczyć Smile Ale widziałam Kasię, to i tak byłam szczęśliwa SmileSmileSmile Pisałam już, że Kasia cudnie tłumaczyłam Heuschmanna? Nie pisałam, no to Kasia cudnie tłumaczyła Heushmanna Smile Smile

<t>Mówimy o sobie „miłośnicy koni”. Warto postarać się o to, by choć trochę Twój koń był Twoim miłośnikiem. To jest fair.</t>
Cejloniara
09-08-2010, 07:03 AM #11

Daguś, ja też bardzo żałuję, że Cię nie było Sad bardzo chciałam znowu Cię zobaczyć Smile Ale widziałam Kasię, to i tak byłam szczęśliwa SmileSmileSmile Pisałam już, że Kasia cudnie tłumaczyłam Heuschmanna? Nie pisałam, no to Kasia cudnie tłumaczyła Heushmanna Smile Smile


<t>Mówimy o sobie „miłośnicy koni”. Warto postarać się o to, by choć trochę Twój koń był Twoim miłośnikiem. To jest fair.</t>

Dagmara Matuszak

Senior Member

719
09-08-2010, 06:33 PM #12
Bądźmy dobrej myśli - co się odwlecze to nie uciecze Smile.

<r><SIZE size="85"><s></s><I><s></s><COLOR color="#808080"><s></s>They're dangerous at both ends and crafty in the middle.<br/>
<e>
</e></COLOR><e>
</e></I><e>
</e></SIZE></r>
Dagmara Matuszak
09-08-2010, 06:33 PM #12

Bądźmy dobrej myśli - co się odwlecze to nie uciecze Smile.


<r><SIZE size="85"><s></s><I><s></s><COLOR color="#808080"><s></s>They're dangerous at both ends and crafty in the middle.<br/>
<e>
</e></COLOR><e>
</e></I><e>
</e></SIZE></r>

basikonik

Member

68
09-28-2010, 04:57 PM #13
Może już czas ujawnić skład Zarządu i inne uchwały zebrania założycielskiego?
Przy okazji - czy ktoś chciałby być moim wprowadzającym? Do Stowarzyszenia mogę wnieść: wykształcenie: AWF i wzornictwo przemysłowe ASP ( mogę zaprojektować godło, znak itp),
15 lat doświadczenia w hodowli koni (młodzieżowy koń wierzchowy), własny program hodowlany , w tym program przygotowania mlodego konia do współpracy z ludźmi.
Ulubiona dyscyplina: WKKW
Ulubiony klub: Klub Jazdy Konnej "Big Grinzianet" Iłownica ( śląskie)
Pozdrawiam, Barbara Sienicka - Kalmus

tu Cezary - proszę o cierpliwość, kończymy podstronę na portalu, tam będzie całość komunikacji wokółstowarzyszeniowej, dziękuję za deklaracje, Zarząd pewnie szybko rzuci się na Basiokonikowe talenta ;-)

nie przeczytasz tego w żadnej mądrej książce
co ci może pokazać każdy źrebak na łące.....
basikonik
09-28-2010, 04:57 PM #13

Może już czas ujawnić skład Zarządu i inne uchwały zebrania założycielskiego?
Przy okazji - czy ktoś chciałby być moim wprowadzającym? Do Stowarzyszenia mogę wnieść: wykształcenie: AWF i wzornictwo przemysłowe ASP ( mogę zaprojektować godło, znak itp),
15 lat doświadczenia w hodowli koni (młodzieżowy koń wierzchowy), własny program hodowlany , w tym program przygotowania mlodego konia do współpracy z ludźmi.
Ulubiona dyscyplina: WKKW
Ulubiony klub: Klub Jazdy Konnej "Big Grinzianet" Iłownica ( śląskie)
Pozdrawiam, Barbara Sienicka - Kalmus

tu Cezary - proszę o cierpliwość, kończymy podstronę na portalu, tam będzie całość komunikacji wokółstowarzyszeniowej, dziękuję za deklaracje, Zarząd pewnie szybko rzuci się na Basiokonikowe talenta ;-)

nie przeczytasz tego w żadnej mądrej książce
co ci może pokazać każdy źrebak na łące.....

Maria Masaz

Senior Member

465
09-28-2010, 05:50 PM #14
nie znalazłam na facebooku, nie ma jeszcze ? Smile

<r><COLOR color="#400000"><s></s><I><s></s>Maria<e></e></I><e></e></COLOR></r>
Maria Masaz
09-28-2010, 05:50 PM #14

nie znalazłam na facebooku, nie ma jeszcze ? Smile


<r><COLOR color="#400000"><s></s><I><s></s>Maria<e></e></I><e></e></COLOR></r>

Cezary Szamreta

Senior Member

272
09-28-2010, 06:06 PM #15
a to tylko pytanie, czy może propozycja współpracy?

<t></t>
Cezary Szamreta
09-28-2010, 06:06 PM #15

a to tylko pytanie, czy może propozycja współpracy?


<t></t>

Strony (3): 1 2 3 Dalej
 
  • 0 głosów - średnia: 0
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
 1 gości
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
 1 gości